HR_0321_fvdb_20160824_1900

De kleine
lettertjes

Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

1. Studio 0174: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te ’s-Gravenzande, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 27249830.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Studio 0174 een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

3. Consument: de opdrachtgever als bedoeld in het vorige lid die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

4. Overeenkomst: iedere tussen Studio 0174 en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Studio 0174 zich jegens de opdrachtgever heeft verbonden tot het verrichten van werkzaamheden of het verlenen van diensten.

5. Werkzaamheden: het ontwerpen en leveren van druk- en/of printwerk, het ontwerpen en leveren van websites, applicaties, webwinkels, brochures, het opzetten en uitvoeren/beheren van e-mailmarketing, zoekmachine-optimalisatie, Google AdWords, Google Analytics, Lead strategie, hosting, domeinnaamregistratie en overige werkzaamheden of diensten.

6. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.

 

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Studio 0174 en iedere tot stand gekomen overeenkomst.

2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan, door Studio 0174, derden dienen te worden betrokken.

3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene of andersluidende voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van hetgeen partijen afzonderlijk schriftelijk zijn overeengekomen, prevaleert hetgeen partijen afzonderlijk schriftelijk zijn overeengekomen.

5. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

 

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1. Elk aanbod van Studio 0174 is vrijblijvend. Studio 0174 is nimmer verplicht een opdracht of order te aanvaarden.

2. Aan een aanbod dat een kennelijke fout of vergissing bevat of aan een aanbod dat gebaseerd is op door de opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen.

3. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgovereenkomsten.

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Studio 0174 niet tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

5. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Studio 0174 de opdracht of order van de opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd.

6. Indien de opdrachtgever de overeenkomst namens of voor rekening van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het sluiten van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

ARTIKEL 4. | DOMMEINNAAMREGISTRATIE EN WEBHOSTING

1. Het aanbod van een domeinnaam geschiedt onder voorbehoud van de beschikbaarheid daarvan.

2. De aanvraag van een domeinnaam geschiedt op basis van door de opdrachtgever verstrekte gegevens. De opdrachtgever staat er voor in dat hij bij de aanvraag alle informatie juist en volledig verstrekt.

3. Studio 0174 bemiddelt slechts bij de registratie van een domeinnaam en zal de aanvraag van de betreffende domeinnaam deponeren bij de daarvoor verantwoordelijke instantie. Studio 0174 is niet aansprakelijk voor een door deze instantie niet-geaccepteerde aanvraag.

4. De termijn waarbinnen de aangevraagde domeinnaam actief zal zijn is afhankelijk van derde partijen. De door Studio 0174 vermelde termijnen ter zake zijn slechts indicatief. De opdrachtgever kan hieraan nimmer rechten ontlenen.

5. De domeinnaamregistratie vindt plaats op naam van de opdrachtgever. De opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De opdrachtgever vrijwaart Studio 0174 van iedere aanspraak van derden in verband met de registratie en het gebruik van deze domeinnaam.

6. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de overeenkomst ter zake van webhosting en domeinnaamregistratie aangegaan voor de duur van één jaar.

7. Na verloop van de overeengekomen duur worden de overeenkomsten als bedoeld in lid 6 steeds stilzwijgend verlengd voor de duur welke gelijk is aan de oorspronkelijke duur, tenzij de overeenkomst conform lid 8 tijdig wordt opgezegd. In afwijking van de vorige zin is de consument gerechtigd de overeenkomst na het verstrijken van de overeengekomen duur steeds op te zeggen met inachtneming van het bepaalde in lid 8.

8. Opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

9. Indien de opzegverklaring van de opdrachtgever niet tijdig wordt ontvangen, eindigt de overeenkomst op de eerstvolgende, geldige einddatum.

10. Indien de opdrachtgever na herhaaldelijk verzoek geen gevolg geeft aan zijn betalingsverplichting is Studio 0174 gerechtigd de overeenkomsten als bedoeld in lid 6 met onmiddellijke ingang op te schorten of te ontbinden, onverminderd haar wettelijk recht nakoming van de overeenkomst te vorderen. In geval van opschorting wordt de uitvoering van de overeenkomst pas hervat indien de volledig verschuldigde betaling is voldaan.

11. Studio 0174 is na verloop van de oorspronkelijk overeengekomen duur steeds gerechtigd de overeengekomen prijs ter zake van webhosting en domeinnaamregistratie te wijzigen. Studio 0174 zal de opdrachtgever daarvan uiterlijk een maand voordat de prijswijziging van kracht wordt in kennis stellen. Indien de opdrachtgever niet met de voorgenomen prijswijziging instemt is hij gerechtigd de overeenkomst - tot de dag dat de prijswijzing van kracht wordt – op te zeggen.

 

ARTIKEL 5. | INFORMATIEVERSTREKKING, TERMIJNEN, WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST EN MEERWERK

1. Indien de Studio 0174 in het kader van de uitvoering van werkzaamheden gegevens van de opdrachtgever benodigd is, draagt de opdrachtgever er zorg voor dat deze gegevens tijdig ter beschikking van Studio 0174 worden gesteld.

2. Indien de overeenkomst een uitvoerings- of (op)leveringstermijn vermeldt, betreft dit te allen tijde een indicatieve, niet fatale termijn. Het verzuim van Studio 0174 treedt niet eerder in dan nadat de opdrachtgever Studio 0174 schriftelijk in gebreke heeft gesteld waarin een redelijke termijn wordt vermeld waarbinnen Studio

0174 de overeenkomst alsnog kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven. Vermelde uitvoerings- en (op)leveringstermijnen vangen pas aan op het moment dat

Studio 0174 alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens van de opdrachtgever heeft ontvangen.

3. Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen de opdrachtgever en Studio 0174 tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de oorspronkelijk overeengekomen prijs worden verhoogd of verlaagd. Studio 0174 zal daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.

4. In geval van door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor rekening van de opdrachtgever. Studio 0174 zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hierbedoelde kosten door te berekenen, tenzij de opdrachtgever deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.

5. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan is

Studio 0174 gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de opdrachtgever akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop uitvoering aan de overeenkomst gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin een tekortkoming van Studio 0174 op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst te ontbinden.

6. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door hem onjuist verstrekte gegevens, toegerekend kunnen worden aan de opdrachtgever, komen de extra kosten voor zijn rekening, tenzij Studio 0174 de onjuistheid van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. Studio 0174 zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hierbedoelde kosten door te berekenen.

7. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Studio 0174 een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

8. Overeenkomsten die strekken tot meerwerk vinden, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in overleg en worden zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd.

 

ARTIKEL 6. | ONTWERPWERKZAAMHEDEN

1. De overeenkomst ter zake van ontwerpwerkzaamheden wordt uitgevoerd op basis van de door de opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens. Studio 0174 zal bij de opdrachtgever naar behoren informeren over gegevens die voor de opzet en uitvoering van de opdracht relevant zijn.

2. Verstrekte conceptontwerpen geven een zo nauwkeurig mogelijke weergave van het uiteindelijke eindontwerp, doch dienen slechts ter indicatie. Ondergeschikte kleur- en maatafwijkingen bieden geen grond voor reclames, opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst.

3. Studio 0174 voert de overeenkomst als bedoeld in dit artikel uit naar beste inzicht en vermogen. Studio 0174 verbindt zich ter zake echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis en kan nimmer instaan voor de resultaten die de opdrachtgever met het verlenen van de opdracht aan Studio 0174 beoogt te behalen.

 

ARTIKEL 7. | ONLINE MARKETING

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt de opdracht met betrekking tot online marketing uitgevoerd op basis van het ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende uurtarief van Studio 0174.

2. Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, voert Studio 0174 de overeenkomst als bedoeld in dit artikel uit naar eigen inzicht. De verbruikskosten, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van advertentiekosten bij

Google AdWords, is de opdrachtgever rechtstreeks aan de betreffende derde verschuldigd. Indien van toepassing dient de opdrachtgever zorg te dragen voor voldoende saldo op de account waarop de online marketing van toepassing is.

3. Studio 0174 voert de overeenkomst als bedoeld in dit artikel uit naar beste inzicht en vermogen. Studio 0174 verbindt zich ter zake echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis en kan nimmer instaan voor de resultaten die de opdrachtgever met het verlenen van de opdracht aan Studio 0174 beoogt te behalen.

 

ARTIKEL 8. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

1. Studio 0174 is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of - indien de omstandigheden dit rechtvaardigen - de overeenkomst met directe ingang te ontbinden indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Studio 0174 ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.

2. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Studio 0174 gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de opdrachtgever reeds genoegzame zekerheid voor de betaling heeft gesteld.

3. Voorts is Studio 0174 gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

4. Alle in verband met een opschorting en/ of ontbinding van de overeenkomst te maken extra kosten en geleden schade komen voor rekening van de opdrachtgever.

5. De opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door

Studio 0174 op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.

6. Indien Studio 0174 de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de opdrachtgever terstond opeisbaar.

 

ARTIKEL 9. | OVERMACHT

1. Geen der partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien zij daartoe gehinderd worden door een omstandigheid die hen krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.

2. Indien de omstandigheid van overmacht nakoming van de overeenkomst onmogelijk maakt of langer voortduurt dan drie maanden, dan wel redelijkerwijs voorzienbaar is dat deze omstandigheid langer dan drie maanden zal voortduren, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. In dat geval wordt aan de hand van de duur van de tot dan toe verrichte werkzaamheden of verleende diensten afgerekend, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

3. Schade als gevolg van overmacht komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

 

ARTIKEL 10. | PRIJZEN EN BETALINGEN

1. Het aanbod vermeldt een zo nauwkeurig mogelijk opgave van de prijsfactoren, zoals een vaste prijs en/of het toepasselijke uurtarief.

2. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle vermelde prijzen exclusief btw.

3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt webhosting en de registratie van domeinnamen jaarlijks gefactureerd.

4. Tenzij anders is vermeld, dienen betalingen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op de door Studio

0174 voorgeschreven wijze.

5. Indien naar het oordeel van Studio 0174 gegronde vrees bestaat dat de opdrachtgever tekort zal schieten in zijn betalingsverplichtingen is hij gerechtigd te vorderen dat de opdrachtgever deugdelijke zekerheid voor de betaling stelt. Bij gebreke van het stellen van zodanige zekerheid is Studio 0174 gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

6. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de opdrachtgever van rechtswege in, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de opdrachtgever de dan geldende wettelijke (handels)rente verschuldigd. De wettelijke (handels)rente wordt berekend tot en met de dag dat de volledig openstaande betaling is voldaan.

7. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de Wet Incassokosten.

 

ARTIKEL 11. | AANSPRAKELIJKHEID

1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid is Studio 0174 is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van vermissing, verwisseling of beschadiging van data en overige gegevens. Studio 0174 is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van inbreuken van derden op de door Studio 0174 geleverde website(s) en emailaccount(s) van de opdrachtgever, al dan niet als gevolg van onvoldoende beveiliging van deze emailaccounts, website(s) of onderdelen daarvan.

2. Studio 0174 is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever die voortvloeien uit de wet, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden.

3. Studio 0174 is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van te verrichten onderhoud aan servers en andere systemen waarop de dienstverlening van Studio 0174 betrekking heeft.

4. Studio 0174 is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid bestaat, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Studio 0174 aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Studio 0174 toegerekend kunnen worden en; redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

5. Indien op basis van de omstandigheden van het geval een wettelijke grond tot schadevergoeding bestaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot drie maal de factuurwaarde van de door Studio 0174 geleverde diensten, althans tot dat gedeelte van de factuurwaarde waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

6. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Studio 0174 bedraagt één jaar.

 

ARTIKEL 12. | INTELLECTUELE EIGENDOM

Studio 0174 behoudt zich het industriële en intellectuele eigendom voor op alle door hem vervaardigde en geleverde materialen, software en ontwerpen. Het is de opdrachtgever verboden de geleverde ontwerpen, websites of onderdelen daarvan te (doen) verveelvoudigen, te reproduceren of te gebruiken op een andere wijze dan waarin de overeenkomst voorziet.

 

ARTIKEL 13. | SLOTBEPALINGEN

1. Op alle overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Tenzij de wet hiervan dwingend afwijkt, is uitsluitend de rechter binnen het arrondissement van Studio 0174 bevoegd van geschillen kennis te nemen.